Connect with us

Actualitate

Brâncuși – Masa Tăcerii sau despre Altarul cu apă – Opinii

Comisarul

Publicat

pe

Nu sunt aici ca să vă impun ce gândesc sau

să vă învăț lucruri pe care nu le știți,

ci doar pentru a încerca să vă conving să veniți cu mine

pe un drum care îmi pare că se îndreaptă spre adevăr.

CONSTANTIN BRÂNCUȘI

Ansamblul de la Târgu Jiu se cere înțeles ca tentativă a lui Brâncuși de a ilustra vocația spre universal și pancronie a artei hylesice. Pedagogia materiilor privind regulile des­pre bine și rău, despre frumos și urât rămâne neschimbată în spațiu și în timp.

* * *

Lucrările pentru Ansamblu comandate de Arethia Tătărescu se referă la Coloana recunoștinței fără sfârșit și la Portalul de piatră. Brâncuși adaugă ulterior acestor proiecte Masa Tăcerii, apoi scaunele de piatră. În baza acestui deta­liu al genezei Ansamblului, unii exegeți disting secțiunea de la Masa Tăcerii la Poarta Sărutului ca entitate autonomă compozițional față de secțiunea ce conjugă Poarta Sărutu­lui cu Coloana fără sfârșit. Prin Masa Tăcerii și aleea de scaune-clepsidră, sculptorul configura, în fapt, o nouă metaforă plastică, complementară celei imaginate prin binomul Poarta Sărutului vs. Coloana fără sfârșit.

Masa Tăcerii, amplasată anume în preajma Jiului, a șuvoiului de apă unduind spre miazăzi, previne discret vizi­tatorul că traseul propus nu începe, în fapt, odată cu Masa. La numai câțiva pași depărtare, Jiul cheamă trecătorul să îl contemple. Cine înțelege Ansamblul ca integrat hylesic în natură, încorporând simbolic nu doar parcul, ci deopotrivă și râul, își va umple căușul mâinilor cu apa râului, bucurându-se o clipă de jocul undei, captive în palmă.

O definire hylesică a apei de râu este de… substanță fără început. Râul se formează în inima muntelui, neștiut, undeva departe de locul unde izvorăște din pământ. Iar când Jiul este acceptat efectiv de privitor ca parte componentă a compoziției, la un capăt, Ansamblul afirmă că nu are început, așa cum hylesic o probează râul, iar la celălalt capăt, că nu are sfârșit, așa cum vizibil o ilustrează Coloana fără sfârșit.

* * *

Călătorul venit la Târgu Jiu să viziteze Ansamblul pătrunde în parc, trecând pe sub Poarta Sărutului, parcurge aleea de clepsidre și se oprește la Masa Tăcerii.

Așezate roată împrejurul tamburului, iată, scaunele, asemeni unei cununi de asteroizi gravitând în jurul unei stele. Te poți așeza pe scaune, dar Masa rămâne prea departe pen­tru a înlesni, de pildă, plăcerea unui prânz. Recunoști spiritul ludic al artistului în această invitație mută adresată privito­rului de a lua loc la Masa Tăcerii ca și cum ar ședea la o masă obișnuită. Este o experiență necesară, un prag de cunoaștere.

Ajung doar câteva clipe de tihnă petrecute pe unul din­tre scaunele rotunde, în proximitatea deopotrivă caldă și dis­­tantă a Mesei Tăcerii. Te ridici, curând, cu sentimentul culpabil de a fi comis o inadvertență. Realizezi că scaunele nu sunt făcute să șezi pe ele, resping orice statut utilitar, induc un hiatus între trăirea la modul prezent și trăirea la modul poetic.

* * *

Pentru artistul crescut la Hobița, în lumea de credințe ale satului, comanda Ligii Femeilor Gor­jene, omagiul pe care acestea țineau să îl aducă morților lor, comanda monumentului întru cinstirea eroilor – soți, fii, frați sau părinți, oameni simpli, lipsiți de educație, al căror ultim gând, în clipa supremă, va fi fost speranța în mila divină – implica gestul de elementară pietate, al recursului la un lim­baj simplu.

Se cuvine amintit aici stăruitorul efort datorat generațiilor anterioare de brâncușiologi de a racorda imaginarul brâncușian, cu deosebire cel propus prin Ansamblul de la Târgu Jiu, la fondul rural al culturii românești. Citez, cu intenția de a le omagia meritul, câteva nume de cărturari dintr-o listă greu de cuprins: Petre Pandrea, Petru Comarnescu, V.G. Paleolog, Ionel Jianu, Adrian Petringenaru, Tretie Paleolog sau, mai recent, Nina Stănculescu și Ion Pogorilovschi.

Exegeza etnocentrică a mizat frecvent pe folclorul românesc ca sursă de inspirație a creației brâncușiene. Dar țărănismul lui Brâncuși se vrea universal, punct de acces la sapiența marilor civilizații rurale. În fapt, civilizația noastră rurală își revendică concomitent două temelii axiologice – una păgână, alta creștină –, iar sculptorul își face un merit din a le revela profunzimi confluente. Desigur, în urbea pro­vincială a Târgu Jiului, la fel ca și în cimitirul din Buzău, oma­giul novator al artei moderne nu își găsea rostul decât înte­meiat pe respect pentru tradiții.

***

Prin 1907, pe când concepea tripticul Evei, Brâncuși modela în ghips și grupul colosal Trecerea Mării Roșii, inspirat după legende din Vechiul Testament. Compoziția urma curând a fi distrusă, dar fragmentele rămase ser­vesc la construcția primei Mese, suport de lucrări păstrat de artist decenii la rând în spațiul atelierului ca prezență oportună.

Surprinde cum, treizeci de ani mai târziu, la Târgu Jiu, motivul Mesei revine brusc în prim-planul atenției, și nu ori­cum, ci articulat la capodopera creației brâncușiene. Porții Sărutului, penultimă variantă din lunga serie a Sărutului, i se adaugă în cadrul Ansamblului o lucrare – Masa Tăcerii – a cărei geneză conceptuală trimite, fie doar și cronologic, tot la anul de debut al creației mature. Oricât de hazardată, ipoteza că proiectul nerealizat, Trecerea Mării Roșii, a continuat să ocupe mintea artistului, inspirând Masa Tăcerii, se cere cercetată. Conotațiilor etnografice ale lucrării li s-ar putea adăuga astfel valențe de simbolism biblic.

* * *

Poezia legendelor veterotestamentare rămâne uimitor de aspră când evocă eliberarea evreilor din robia egipteană, trecerea Mării Roșii și peregrinarea, timp de patruzeci de ani, prin pustia Sinai în căutarea țării Canaan. Cum să-ți închipui, azi, un popor întreg, nu doar o armată de oșteni, rătăcind decenii în șir în pustiu, printre dune sterpe de nisip? Cum să-ți închipui, însoțindu-i pe bărbați, mulțimea nesfârșită a femeilor, copiilor, bătrânilor, hrăniți doar cu roua cerului, miraculos preschimbată pentru ei, la fiecare răsărit de soare, în pâine?

Cum să ți-i imaginezi înaintând nu într-o direcție anume, ci cu ochii pironiți spre un nor, care îi călăuzea ziua, iar la lăsarea nopții se preschimba în stâlp de foc?

Brâncuși va fi ținut să reia firul poveștii, dar în așa fel încât să dea impresia că o rostește pentru întâia oară. Și nu întâmplător, căci, în fapt, digresiunea sa avea în vedere pre­zentul mai curând decât trecutul.

Se poate presupune despre proiectul nerealizat, Tre­cerea Mării Roșii, că, aidoma oricărei compoziții majore brâncușiene, urma să dezvolte o „formă-cheie care să rezume cu putere ideea subiectului“. I-ar fi fost suficient artistului să mediteze la versetele veterotestamentare cele mai pregnante unde se evocă ieșirea evreilor din Egipt. În fapt, textul biblic este relativ scurt, iar momentele de răscruce din firul legendei se lasă identificate fără dificultate:

„Iar tu ridică toiagul tău – îi poruncește Yahve profetului Moise –, întinde mâna ta spre mare și despică-o ca fiii lui Israel să treacă prin mijlocul mării ca pe pământ uscat.“ Moise a întins mâna spre mare. Și Domnul a împins marea înapoi printr-un vânt puternic de la răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea și a prefăcut marea în uscat. Atunci apele s-au despicat și fiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, și apele se ridicau ca un zid la dreapta și la stânga lor (Exodul 14.16, 21-22).

În lectura sculptorului, apele strânse „zid“, străjuind calea deschisă în mijlocul mării, vor fi dobândit semnificația unei insolite metamorfoze materiale (hylesice). Când suprafeței de apă i se substituie poteca lucie de nisip, când frământării necontenite a masei de lichid cuprinse în hăul mării i se substituie neclintirea rece a două ziduri cristaline, tema proiectatei compoziții privește metamorfozarea apei în piatră, altfel spus împietrirea apei.

Dar legenda traversării pustiei Sinai mai oferă, în plus, și un alt scenariu, perfect antitetic celui amintit mai sus, unde se vorbește despre prefacerea miraculoasă nu a apei în pia­tră, ci… a pietrei în apă. Iar episodului ce narează această legendă, Biblia îi rezervă o însemnătate fără egal:

În luna întâia a ajuns toată obștea fiilor lui Israel în pus­tiul Țin. (…) Și fiindcă poporul nu avea apă, s-a răzvrătit împo­triva lui Moise și a lui Aaron. (…) Atunci Moise și Aaron s-au dus la ușa cortului descoperirii și au căzut cu fețele la pământ și slava Domnului s-a arătat lor. Domnul a vorbit cu Moise și i-a zis: „Ia toiagul, tu și Aaron, fratele tău, adună poporul și dă poruncă stâncii care este înaintea ochilor voștri să dea apă. Și vei scoate apă din stâncă, pentru ei și vei adăpa obștea și dobitoa­cele lor!“ (…) Și Moise și Aaron au strâns obștea în fața stân­cii. Și Moise a zis: «Ascultați, voi răzvrătiților! Vom putea noi oare să scoatem apă din stânca aceasta?» Apoi Moise a ridicat mâna; și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Și a ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele (Numerii 20.1-2,6-8,10-11).

Între etapele traversării pustiei Sinai, nici una nu depășește în dramatism episodul din pustia Țin, lângă Mun­tele Horebului, locul denumit Meriba sau Masa (Exod 17.7). Cu ochii pierduți în defilarea spinărilor aride de piatră, Moise, alesul lui Yahve, se îndoise atunci în adâncul inimii de puterea Creatorului.

Cum să scoți apă în plin deșert și să saturi un norod de mai bine de jumătate de milion de suflete? Infinitul, pentru el, tăcuse o clipă la Masa. Și nu doar pentru a-l încerca, ci, mai mult, pentru a da posterității, dincolo de fantasticul uneori exorbitant al precedentelor miracole, proba chintesențială a posibilităților sale. În transformarea pietrei în apă înfăptuită la Masa se conțin, metaforic, toate transgresiile firii operate de divin pentru a-și atrage luarea aminte a muritorilor.

* * *

Cele douăsprezece triburi ale lui Israel, strânse împre­jurul Stâncii, precum oile împrejurul ciobanului… Depărtarea din care urcă spre noi legendele biblice invită la lectură poe­tică. Pentru a-i învăța să deprindă voia „Stâncii“ (apelațiune metaforică a divinului în Biblie) – de aceea îi va fi scos Yahve pe evrei afară din Egipt. Doar așa puteau deveni, doar ei, printre toate neamurile, turma aleasă de A-Toate-Făcător. Trebuiau să fie mânați departe de imaginile înșelătoare ale bogățiilor și îndestulărilor trecătoare, trebuiau să uite farmecul Nilului, răcoarea grădinilor și parfumul florilor, să disprețuiască pute­rea oamenilor și să o nesocotească pe cea a idolilor.

Semnificativ, nici Masa Tăcerii, nici Poarta Sărutului, nici Coloana fără sfârșit nu elogiază, cum aminteam, eroismul militar ca atare. Omagiul adresat eroilor se cere, pentru artist, a fi disjunct de tema carnagiului din înfruntările armate. Iată deci dihotomia radicală propusă de sculptor. Masa Tăcerii și Poarta Sărutului nu evocă încleștările sângeroase ce întinează cronica războaielor. Artistul le dedică, mai curând, omului ce încearcă din răsputeri să se depășească pe sine și care, pentru a reuși, caută modele demne de urmat.

* * *

Astfel, MasaTăcerii, înconjurată de cele douăspre­zece scaune, evocă, prin antonomază, o etapă într-un par­curs inițiatic. La Masă, pare a aminti artistul privitorului, e o fântână cu apă vrăjită din care, dacă bei, ajungi să auzi tăce­rea: infinitul tăcerii sau… tăcerea (pietrei) ca infinit.

Se cuvine adăugat, înainte de a încheia, că, în planul operei brâncușiene, tema tăcerii divine trimite inconfun­dabil la portretul frust al Cumințeniei Pământului. Analogia este deliberată. Temei căderii Evei comentată în Cumințenie, Brâncuși, ajuns la apogeul carierei, îi adaugă prin Masa Tăcerii tema căderii lui Moise.

* * *

În perspectivă hylesică, Masa Tăcerii, prin trimitere tacită la motivul apei țâșnite din stânca despicată la Masa, în pustiu, configurează un scenariu în răspăr cu formula consacrată pentru altarele de piatră sau bronz, vetre ale flăcării sacre aprinse la morminte de eroi. Motivul apei-care-curge – apa Jiului din preajmă – se substituie la Târgu Jiu flăcării-ce-arde. Apa, mai curând decât focul – afirmă sculptorul – este elemen­tul potrivit să împace sufletele celor căzuți în focul luptelor.

Aleea de clepsidre, 1938

Aleea de clepsidre cuprinde treizeci de scaune clep­sidrice rectangulare, dispuse pe două rânduri, în cinci gru­puri de câte trei, precum și două bănci de piatră, late fiecare cât patru scaune. Însumând locurile de pe scaune și bănci, rezultă treizeci și opt de poziții, număr aparent anost în concretețea sa aridă.

Și totuși, dând frâu liber tentației speculative, e semni­ficativ de observat că durata exactă a peregrinării triburilor israelite prin pustia Sinai după trecerea Mării Roșii – subiectul atacat de Brâncuși în tinerețe – a fost de… treizeci și opt de ani (Deuteronom 2.14).

Se confirmă astfel racordarea simbolică a primei secțiuni a Ansamblului – mărginită de Masa Tăcerii și de Poarta Sărutului – la sursa biblică.181 Semnificativ, nici Masa Tăcerii, nici Poarta Sărutului – nici, cum se va vedea, Coloana fără sfârșit – nu evocă ipostaze ale eroismului combatant. Brâncuși separă ideea de curaj de ideea de carnagiu. Cea din urmă o consideră fundamental improprie discursului artistic.

Și, poate, nici o altă compoziție nu surprinde mai bine esența solară a viziunii brâncușiene. Sculptorul elogiază memoria eroilor căzuți în luptă prin alegoria unui război inso­lit, unde nu există vrăjmași – evreii peregrini în Sinai luptă… doar cu ei înșiși. Spre o astfel de intransigentă dihotomie îndeamnă discursul sculptorului. Decorticând esența erois­mului de orice contingențe cu acțiuni sanguinare ce macu­lează cronica războaielor, Calea sufletelor eroilor se vrea desti­nată omului ce își simte continuu chemarea de a se autodepăși.

* * *

Pe fundalul reverberărilor mitologice, partea Ansam­blului mărginită de Masa Tăcerii și de Poarta Sărutului pro­pune o schemă abstractă – și de aceea perenă – de inițiere a individului.

Masa Tăcerii încercuită de scaune poate fi înțeleasă ca alegorie la tema curajului. Pentru cei ursiți unui destin aparte, „eroic“, chemarea începe neștiut, într-o zi obișnuită, când existența se prezintă prima oară conștiinței de adolescent ca dominată de un centru. Masivitatea Mesei este contrapusă alegoric aspectului fragil al scaunelor-clepsidră.

Mai devreme sau mai târziu, vine ziua când cei promiși unui destin eroic ajung să realizeze că existența individului (scaunul-clepsidră rotund) comportă un centru supraindivi­dual (Masa). Desigur, accepțiunea propriu-zisă a centrului variază infinit, de la om la om. Iar ziua aceea trece neștiut, aparent fără urmări (ceea ce în limbajul sculptorului revine la a spune că scaunele nu se contopesc cu Masa).

Totuși, în anii ce urmează, experiențe diverse de viață (vezi aleea de scaune-clepsidră pătrate) consolidează pro­gresiv ideea că existența are un țel, o direcție, că merită aservită unui ideal. La nivelul cel mai abstract al discursului plastic, o alee jalonată cu clepsidre din piatră poate închipui alegoric momente succesive din procesul de cristalizare a individualității.

Oare evenimentele deosebite care surprind gândirea tânărului și devin borne ale existenței, oare atari clipe întâm­pinate cu uimire, emoție, teamă nu opresc abrupt timpul, împietrindu-l, fie și pentru o fracțiune de secundă?

Citeste restul articolului pe Contributors.ro

Parteneri speciali-probleme juridice

Salon HARMONY, str Cantacuzino din Ploiești (intersecția Moș Craciun )
Servicii oferite :
– micropigmentare sprâncene
-extensii gene
– coafor
-unghii gel
-Cosmetica / tratamente cosmetice
– sala Fitness pt femei
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Harmony-Beauty-Salon-278929815636909/

Parteneri

Articole noi

Actualitate1 minut ago

WTA Doha: Monica Niculescu și Jelena Ostapenko, în finala probei de dublu – Victorie în fața principalelor favorite – Tenis

Perechea Monica Niculescu/Jelena Ostapenko (România/Letonia) s-a calificat, joi, în finala probei de dublu din cadrul turneului de la Doha. Niculescu...

Actualitateo oră ago

VIDEO Zeci de jandarmi brașoveni, anchetați după ce au dat petrecere în cinstea unui șef care se pensionează – Esential

O petrecere care la care au participat mai mulţi jandarmi braşoveni care nu ar fi respectat normele de protecţie individuală...

Actualitate2 ore ago

VIDEO Va deveni Podul peste Dunăre de la Brăila un „muzeu”? „Tocmai a fost emisă autorizația de construire pentru primii kilometri din drumurile de legătură” – Infrastructura_Articole

Autorizația de construire pentru primii 7 km din drumurile de legătură ale Podului suspendat peste Dunăre de la Brăila tocmai...

Actualitate3 ore ago

Emil Boc, nemulțumit după numirea unui prefect UDMR la Cluj: E un gest de sfidare fără precedent al conducerii PNL / Organizația care aduce cele mai multe voturi e umilită – Politic

​Numirea unui prefect UDMR al județului Cluj, agită apele în PNL. Primarul Emil Boc acuză conducerea PNL că a făcut...

Exclusiv4 ore ago

Necunoscuta paradigmă a lumii contemporane 

                  Motto : ”  Dorința este lanțul indestructibil cu care soarta ne leagă de viața terestră ”...

Actualitate4 ore ago

Bode, despre polițiștii care au încurcat adresa la percheziții și au dat buzna peste o femeie și un copil: Nu e vina celor care au mers acolo – Esential

Gafa de la perchezițiile la care polițiștii au descins la o adresă greșită și au dat buzna peste o femeie...

Actualitate5 ore ago

Colectiv, turnătorii și încălcarea legii – Opinii

Într-o țară în care presa lasă deseori de dorit, Colectiv prezintă rolul benefic pe care poate să-l joace aceasta într-o...

Actualitate6 ore ago

Șeful Serviciului de Informații și Protecție Internă Suceava, reținut de DNA. Este acuzat că ar fi luat mită pentru 90.000 de euro pentru proteja „fabrica” de permise false – Esential

Șeful Serviciului de Informații și Protecție Internă (SIPI) Suceava, colonel Florin Constantin Timu, a fost reținut de procurorii DNA. El...

Actualitate7 ore ago

Edițiadedimineață.ro: Călătoriți virtual cu hărțile lui Jules Verne, care vă vor face să visați – Esential

​​În interviurile pe care le-a dat de-a lungul timpului, Jules Verne a insistat adesea asupra vocației educative a cărților sale,...

Actualitate8 ore ago

VIDEO AC Milan vs Udinese 1-1 – Gazdele au egalat în minutul 90+7 / Răzvan Marin, assist pentru Cagliari – Fotbal

AC Milan a avut nevoie de 97 de minute pentru a înscrie în poarta celor de la Udinese. Formația pregătită...

Actualitate9 ore ago

​ANALIZĂ 44 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977: Câte clădiri a consolidat Primăria Capitalei, câte au risc seismic și ce planuri are noua administrație – Administratie Locala

În București sunt peste 2.400 de clădiri cu risc seismic sau încadrate în categorii de urgență, potrivit datelor oficiale. Deși...

Actualitate10 ore ago

Primele imagini cu medicul Cătălin Denciu, rănit în incendiul de la Piatra Neamț: ”Am reușit treptat să mă mișc și să merg din nou. Astăzi pot deja să merg cu bicicleta” – Sanatate

Medicul Cătălin Denciu, rănit în incendiul din secția ATI a Spitalului Județean din Piatra-Neamț în timp ce încerca să își...

Actualitate11 ore ago

Subiectele zilei: Prețul locuințelor din București, de la Revoluție până la pandemie. Pentru 2021 – creștere cu minimum 10-15%; Martor ocular la Oneşti: Soţia criminalului vorbea cu el la telefon: ”nu îi omorî, mai lasă-i, poate primim bani în cont” – Subiectele zilei

Colegul celor doi bărbaţi ucişi de Gheorghe Moroşan: ”Soţia lui se plimba printre polițiști și îi spunea, nu-i omorî, mai...

Actualitate12 ore ago

Renate Weber: Toate pensiile speciale pot fi desființate, cu excepția celor ale magistraților – Radio – TV

Toate pensiile speciale pot fi desființate, cu excepția celor ale magistraților, dacă parlamentarii vor dori, a spus, la TVR 1,...

Actualitate13 ore ago

​Business report Fondul Suveran al Norvegiei se retrage din România. O româncă, somată de ANAF să plătească taxe deja achitate. Lazea: Repetabila povară (a consolidării fiscale). Cazul Berlin – plafonarea chiriilor – Finante & Banci

​​Tenis Made in China ● Fondul Suveran al Norvegiei se retrage din România. De ce trebuie să ne îngrijorăm? ●...

Actualitate14 ore ago

VIDEO Biden critică decizia unor guvernatori de a ridica obligativitatea purtării măștii: Ultimul lucru de care avem nevoie este o ”gândire de tip Neanderthal” – International

Președintele american Joe Biden a spus miercuri că deciziile de a pune capăt cerinței de a purta măști – precum...

Actualitate15 ore ago

Foreign Policy: Războiul ideologic unilateral cu China – International

În vreme ce Washingtonul își intensifică lupta pentru apărarea democrației, Beijingul e și acum motivat preponderent de geografie. Războiul rece...

Actualitate16 ore ago

Raportul Freedom House Scădere a libertății în Ungaria și Polonia, nicio modificare în România / SUA, în jumătatea inferioară a țărilor libere: ”România se numără printre omologii săi” – International

Libertatea a înregistrat un declin în SUA și în întreaga lume în timpul pandemiei de COVID-19, rezultând că mai puțin...

Actualitate17 ore ago

Miron Mitrea a pierdut procesul cu CJ Vrancea. Fostul parlamentar datorează administraţiei judeţene aproape 30.000 de lei – Esential

Consiliul Județean Vrancea a câștigat miercuri, definitiv, procesul cu fostul parlamentar PSD Miron Tudor Mitrea, într-un dosar privind serviciile de...

Actualitate18 ore ago

Meghan Markle, acuzată de hărțuire / Palatul Buckingham va investiga acuzaţiile – International

Palatul Buckingham s-a declarat miercuri ”foarte îngrijorat” de acuzaţiile de hărţuire la adresa lui Meghan Markle, soţia prinţului Harry, din...

Top Stiri Comisarul